Teklif Formu Servis Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Ventas Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş(“Şirket”) tarafından hazırlanan bu Aydınlatma Metni'nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması,

İlgili kişiler tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası ile bu kapsamda açık rıza vermeniz halinde size ticari elektronik ileti gönderiminin gerçekleştirilmesi,

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz, bayilerimiz ve/veya teknik servislerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Şirket’in bayiler ve servisler ile ilişkili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin teminatının sağlanması.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işleme amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri vb.), bayilerimize, teknik servis hizmeti veren şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVKK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından web sitesini ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda doldurduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik olarak toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak işlenmektedir:

 

KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri açısından veri işlenmesinin zorunlu olması,

KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca hak sahibi olarak:

a. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verilerin işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunun 7. Maddesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentlerine uygun olarak yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması halinde buna itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde belgelendirmek şartıyla zararın giderilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi bize yönlendirebilirsiniz. Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili taleplerde veya ilk talepte işlem ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde; cevabın tebliğini takiben otuz gün ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Veriler Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.